Pla DDD

MESURES PREVENTIVES:

Són aquelles mesures que una vegada aplicades contribuïran a disminuir el risc d’infestació dels locals a controlar.

S’elaboraran en conjunció amb la persona encarregada d’aquest tema de l’empresa.

ECADE pot ajudar si es creu convenient amb l’Assessorament tècnic.

1. Hermetització i segellat de les esquerdes, forats i desperfectes de les instal.lacions.
2. Teles mosquiteres a les finestres d’airejament.
3. Reforma estructural  que calguin a les instal.lacions.
4. Enmagatzament adecuat dels productes suceptibles de ser atacat per plagues, rotació de productes, verificar palets i tarimes fixes.
5. Vigilància de l’entrada de mercaderies. Comprovar que no està infestada.
6. Programa de neteja de les instal.lacions, recollida de deixalles  i acumulació de materials de  desús, programada.

MESURES  ACTIVES DE CONTROL:

Són aquelles mesures  que s’apliquen  per a control i solució  de problemes puntuals o previsibles.

METODES FISICS:

1. Trampes  de  múltiple captura. (tan en reossegadors com en insectes caminadors)

2. Matainsectes  elèctrics per llum ultravioleta en llocs on no puguin esquitxar productes  alimentaris.
3. Atrapainsectes per trampes adhesives amb llum ultravioleta especialment a les zones properes  de manipulació d’aliments, a les entrades i  circulació.

METODES QUÍMICS: (Només s’aplicaran quan hi hagi constància de que realment hi ha un problema existent)

1. Insecticides  biorracionals, reguladors del creixement, inhibidors de quitina, feromones i altres biológics.
2. Rodenticides amb excipients  amargants per a les persones.
3. Feromones.
4. Biocides d’aplicació dirigida (gels).

PLANIFICACIÓ I DECISIÓ DELS MOMENTS MÉS OPORTUNS D’ACTUACIÓ

1) Elaboració d’un plan d’actuació de desratització amb un mínim de  controls anuals programats en el temps i en l’espai.

2) Control programat  d’insectes caminadors a través de punts de  cebatge i atrapament ( test). Planificació de l’actuació  de tractament  insecticida  quan el ratio  d’individuus ho indiqui.
3) Control  programat i manteniment dels aparells  elèctrics i  adhesives contra insectes voladors
4) Decisió d’altres tècniques d’aplicació.
5) Elaboració d’un planell on quedi reflexat la situació i la quantitat de:
a) Asquers de control  rossegadors.
b) Asquers de control d’insectes.
c) Aparells elèctrics o d’altre mena de captura d’insectes voladors.
6) Documentació on quedi reflexat  cada una de les manipulacions dels asquers, nom de la persona, data e incidències.

ACTUACIÓ

PROTOCOL D’ACTUACIÓ ORDINÀRIA

1. Entrevista del tècnic aplicador amb el personal responsable d’higiene. Recollida de la documentació del control DDD en mans de l’empresa.

2. Informació del tractament a realitzar:

a) Productes que s’utilitzaran.
b) Plaços  de seguretat i mesures a pendre.
c) Incidències observades.
d) Procediments a seguir per part de l’empresa.
e) Informació del personal i registre de l’empresa aplicadora.
3. Realització del tractament, complint a normativa vigent en empreses de manipulació i elaboració de productes alimentaris.

4. Finalitzat el control o tractament, informar per  escrit  al responsable d’higiene i seguretat  de:

 Productes utilitzats i registres.
 Plaços i mesures de seguretat.
 Incidències observades.
 Procediments a seguir  per part de l’empresa.
5. Seguiment i avaluació del tractament:
 Realitzar controls DDD aleatoris o programats de diferents punts de l’empresa.
 Informe escrit al responsable de seguretat i higiene.