Control integral de plagues (CIP)

Què és el Control Integral de Plagues?

​“Estratègia de control capaç de mantenir les espècies nocives per sota del llindar de tolerància, fent servir, en primer lloc, els factors naturals de mortalitat, i utilitzant posteriorment mètodes integrats de control (biològics, físics, químics, etc.) compatibles amb el medi ambient i la salut pública”

Per al control de plagues, tradicionalment s’ha fet servir els plaguicides (control químic tradicional) com a primera línia d’actuació, tant en el moment que es detecta la plaga, per solucionar un problema puntual, com per prevenir problemes futurs. Però en l’actualitat s’està posant de manifest la perillositat d’un control basat únicament en la utilització de mètodes químics.

Avui en dia, coneixem mètodes alternatius al control químic tradicional, menys perillosos que permeten controlar les plagues de manera segura per a les persones i el medi ambient, i el control integrat de plagues és una d’aquestes alternatives, potser la més desenvolupada tècnicament.

Principis bàsics del Control integrat de plagues

- Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que determinen la seva presència
- Identificar correctament la plaga
- Determinar del nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les intervencions
- Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció
- Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures preventives, mecàniques i/o físiques davant les mesures químiques)
- En cas que en la intervenció sigui necessària l’aplicació de plaguicides, seleccionar els menys tòxics (potenciar els productes bioracionals davant  dels plaguicides químics tradicionals)
- Utilitzar les tècniques que impliquin la utilització de la mínima quantitat possible de plaguicida i sigui aplicat de la forma més puntual possible, que eviti el risc d’exposició per a les persones
- Avaluar l’efectivitat de les actuacions i de les Aplicacions de plaguicides per millorar les futures actuacions
- Conscienciar i involucrar a totes les persones implicades en el problema de les plagues