Desinfecció de legionel·la

La legionella és una bacteria ambiental que viu en aigues superficials com llacs, rius, estancs, formant part de la flora bacteriana.

Des d’aquest reservori natural colonitza els sistemas d’abastiment de les poblacions a través de la red de desiribució d’aigua, fent que arribi al sistema d’aigua sanitària ( freda o calenta) i a altres sistemas que requereixen aigua pel seu funcionament.

La legionella contamina els circuits artificials de l’aigua en concentracions petites, i en funció de les condicions ambientals es multipliquen.

Hi ha diverses condicions que afavoreixen la multiplicació de la bacteria. Aquestes condicions son:

- Temperatura:es multiplica entre 20-45ºC, a partir dels 50º no es multiplica , per sota dels 20º està latent i per sobre dels 70º es destrueix.

- Estancament de l’aigua.

- Acumulació de nutrients que afavoreixen el seu creixament (corrosió, incrustacions calcàries…).

- Dipòsits biològics: la presència de protozoos i algues formen una biocapa que és ideal pel desenvolupament de la legionella.

- La presència d’incrustacions calcàries afavoreixen la supervivencia al servir de defensa davant dels agressius desinfectants.

NORMATIVA APLICABLE

- RD 865/2003 , de 4 de Juliol , pel qual s’estableix els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de legiones.losi
- RD 352/2004, de 27 de Juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de legiones.losi

REQUISITS QUE COMPLEIX ECADE SL

- ECADE S.L. està  inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb número 0033CAT-SB per a l’activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19, en l’àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d’estar inscrites al ROESP o al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent. En cas que es prevegi fer desinfeccions, l’empresa també haurà d’estar inscrita als mateixos registres per a l’activitat de desinfecció (tipus de biocides 2 i 4).

- El registre per legionella és 5375CAT-LgB

- ECADE S.L. disposa de magatzem propi, inscrit també al ROESP  amb número 0309-E

- El personal de l’empresa ECADE S.L. disposa de la capacitació adequada. També disposa de tècnic superior, llicenciat en biologia i microbiologia, per a estudis i classificació de plagues.

PRESTACIONS AFEGIDES DE ECADE S.L.

- ECADE S.L. li ofereix una disponibilitat horària fora de les hores habituals d’oficina i un compromís en el temps resposta millorada

- ECADE S.L. és una empresa amb més de 25 anys d’experiència ne el sector de control de plagues

- ECADE S.L. és una empresa amb experiència enorme en treballs per a l’administració local  pública ECADE S.L. li ofereix treballs complementaris al control de plagues com desinfeccions ambientals, desinfeccions d’aigües per controlar legionella, tractaments de fusta, implantació pre-resquisits i APPCC…

SERVEIS A REALITZAR PER ECADE S.L.

- S’el.laborarà , per aquelles instal.lacions que encara no el tinguin instaurat, un programa preventiu de manteniment higienicosanitari i els corresponents registres d’autocontrol, d’acord amb el que estableix el RD 352/2004, de 27 d’abril, l’altre normativa que els hi pugui ser d’aplicació així com les directrius marcades pers Serveis tècnics de SIGMA.

- S’actualitzarà i/o adaptarà , per aquelles instal.lacions que ja en disposin el programa ja existent per tal que s’adeqüi a la realitat, d’acord amb el que estableix el RD 865/2003, de 4 de juliol i el D 352/2004, de 26 d’abril, l’altre normativa que els hi pugui ser d’aplicació així com les directrius marcades.

- Es realitzaràn les tasques d’acord amb el calendari presentat.

- Per les inatal.lacions d’alt risc , es faràn visites de seguiment i avaluació trimestral.

- Per les instal.lacions de baix risc, les visites se seguiment i avaluació seràn anuals.

- Per cada visita de seguiment i avaluació s’emetrà el corresponent informe de resultats on es recollirà.

- Riscos associats a la instal.lació.

- Mesures corresctores i de millora.

- Realitzar les tasques de neteja i desinfecció de totes les instal.lacions.

- Aquestes tasques es faràn d’acord amb el calendari presentat.

- Per cada actuació de neteja i desinfecció s’emetrà el certificat.

- La informació recollida i la documentació el.laborada s’haurà de facilitar informàticament.

- La recollida es farà d’acord amb el que determina la normativa de referència.

- Per cada actuació s’emetrà un albarà de recollida que ha d’especificar les dades de la instal.lació, les dades de la persona que recull la mostra, el punt de presa i les condicions de recollida.

CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS

El RD 865/2003 divideix les instal.lacions segons la probabilitat de proliferació i dispersió de la bacteria en:

INSTAL.LACIONS  D’ALT RISC

- Torres de refrigeració i condensadors evaporatius

- sistemas d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn

- Sistemas d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de rajos d’aigua d’alta velocitat o injecció de l’aire

- Centrals humificadores industrials

INSTAL.LACIONS DE BAIX RISC

- circuits de AFS, ACS sense circuit de retorn

- Equips de fred evaporat que polveritzin  aigua

- humificadors

- fonts ornamentals

-sistemes de reg en medi urbà

- sistemas d’aigua contra incendis

- element de refrigeració per aerosolització al aire lliure

- qualsevol aparell que formi aerosols

INSTAL.LACIONS DE RISC EN TERÀPIA RESPIRATÒRIA

- equips de terapia respiratòria

- respiradors

- nebulitzadors

-altres

La nostra proposta es basarà en tres parts:

- Programa de manteniment de les instal.lacions d’alt risc i de baix risc.

- Programa de seguiment i avaluació de les instal.lacions d’alt risc i de baix risc.

- Programa de neteja i desinfecció de les instal.lacions d’alt risc i de baix risc.

PROCÉS D’ACTUACIÓ PER IMPLANTAR/ MANTENIR ELS PROGRAMES

La majoria de les actuacions durant la fase d’ús de les instal.lacions aniràn encaminades a un bon manteniment dels components de l’inatal.lació amb l’objectiu d’eliminar o reduïr les zones brutes evitant l’acumulació de substrat que serveixi de nutrient a la legionel.la i faciliti la seva multiplicació.

La primera cosa que farem serà una inspecció-valoració de cada instal.lació. A partir d’aquesta inspecció farem un procediment concret per a cada una d’elles. En aquesta inspecció inicial mirarem:

- Orígen de l’entrada d’aigua de la red.

- Si hi ha o no filtre d’entrada.

- Com és la distribució de l’aigua freda.

- Quin sistema d’escalfament utilitza la instal.lació.

- Quin tipus d’acumuladors i el volum de cada un.

- Si hi ha dipòsits d’aigua freda.

- Com es distribueix l’aigua calenta.

- Si hi ha o no retorn de l’aigua calenta.

- Nombre i tipus de punts terminals.
A partir d’aquestes dades , determinarem quins són els punts crítics.

En els annexes adjuntarem el full on recollim les dades de la primera inspecció

Una vegada valorada “ in situ” cada instal.lació haurem de dur a terme:

- Dissenyar els programes d’autocontrol.

- Fer la desinfecció de cada instal.lació.

- Fer el seguiment de la instal.lació que serà anual per les instal.lacions de baix risc i trimestral per les d’alt risc.